پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم (خداوند)
خوش آمدید - امروز : جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
کانال تک رمان

کانال تک رمان

رفع مسئولیت : اگر نویسنده رمانی هستید که در سایت منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از بخش"تماس با ما" در ارتباط باشید.
خانه » blog » رﻣﺎن حوالی وحشت از ریحانه اسدی و ﻓﺎئضه طیبات

اطلاعیه سایت

بخـش رمـان های آنلایـن (بدون نیار به دانلود و پارت بندی شده بصورت کامل )
http://s8.picofile.com/file/8306503100/mo2.gif
رﻣﺎن حوالی وحشت از ریحانه اسدی و ﻓﺎئضه طیبات

رﻣﺎن حوالی وحشت از ریحانه اسدی و ﻓﺎئضه طیبات

البتھ فکر کنم امروز ھمھ قابلیت اینو دارن کھ دھن منو بخونن
ایدا خندید وچشمکی زد وگفت :
اره امروزحسابی خستھ شدی بااون کار ودراوردن اون استخون کلی انرژی
مصرف کردی
قضیھ ذھن خونی چیھ؟
تاخواستم جوابشو بدم ماکسیم نزدیک رسید وگفت:
خانم جوان یک لحظھ وقتتون رو بگیرم ؟
درحالی کھ چای ام رو سرمیکشیدم وگرم میشدم گفتم :
البتھ بفرمایید
نگاھم کرد وگفت:
راستش یک چیزھایی درباره ی سالم موندن این استخوان ھا فھمیدم این کھ بعد
این ھمھ دھھ ھا ھمون طور موندن
باخوشحالی گفتم:
جدی ؟چطوری سالم موندن؟
این طور کھ من فھمیدم بعضی خاک ھا پرازمواد شیمایی ھستن این,مواد شیمایی

باعث میشھ چیزھایی کھ تو خاک ھستن سالم بمونن بھ نظرمنم یک کم عجیبھ
اونجا کھ بودیم حتما مواد شیمیایی خاصی توخاک بوده کھ این استخوان ھا سالم
موندن من اون منطقھ رو زیاد نمیشناسم اما راستش چون اقلیم شناسی رو
دوست دارم خاک اون منطقھ رو برداشتم تا ازمایش کنم
لیوان خالی ام رو دورانداختم وجواب دادم:
عالیھ منم میتونم کمکتون کنم خیلی دوست دارم بفھمم تواون خاک ھا چھ مواد
شیمیایی بوده
ایدا کھ ازاین بحث ھا خستھ شده بودگفت:
شماھا خستھ نشدید ازاین خاک واستخوان بابا اومدیم اردو یک کم تفریح کنیم
درس وخاک وباستان واثارو بذارید کنار
ماکسیم خندید وروبھ ایدا کرد وجواب داد:
این دوست شمابیشتر ازمن علاقمند ھستن من ھم ازاین اثارھای ایرانی کھ زیادن
خوشم اومده تا حالا اینجاھا رو ندیده بودم
صدای استاد کھ ھمھ رو فرامیخوند کھ سوار بشن باعث شد ایدا سریع بگھ:
بریم کھ عقب نمونیم این صحبت ھارو بذارید وقتی برگشتیم تھران دانشگاه ادامھ
اش بدید

ماکسیم بالبخند نگاھم کرد یک لحظھ نگاھش تنم رو حال عجیبی کردانگار کلی
حرف تونگاھش بود کھ میخواست بھم بگھ یک نگاه عمیق وطولانی..
یا ماشین برام شده بود گھواره یا واقعا خستھ بودم کھ تا باز رو صندلی نشستم
بیھوش شدم
گرم خواب بودم کھ دستی تو پھلوم فرو رفت وصدای وز وزی گفت :
مھگل ..مھگل پاشو
بھ زورچشمام رو باز کرم کھ زمزمھ اش بلند شد کنار گوشم ..:
اوفف حالا خوبھ چھارتا دونھ استخون پیدا کردی انقدر گرفتی خوابیدی
خمیازه ای کشیم وگفتم :
بر پدر مردم ازار لعنت ….خوب خوابم نم..
نذاشت حرفمو ادامھ بدم با دستش فکمو گرفت وچرخوند سمت دیگر و ھمین
طور ھم گفت :ا
گھ بیدارت کردم واسھ این بود کھ ماکسیم از ت ھی عکس میگرفت
ھمون لحضھ از فشار دست ھای ایدا بھ لپ ھام لبام قنچھ شده بود وچشمام گرد

شده بود بھ سمت ماکسیم بودم کھ سریع صدای چلیک ..عکس گرفت؟؟!!
این؟ د اره چھ غلطی میکنھ ..؟عکس میگیره از من ..وای این اینجا رو با ایالت
امریکا اشتباه گرفتھ دست ایدا رو براشتم ودستی بھ چشم ھای خواب الودم کشیم
تو دلم فحش میدادم بھ ماکسیم عوضی
..مقابلش ایستام وگفتم :مستر میلیان ..چراعکس میگیرید ؟
یکمی با تعجب نگاھم کرد وگفت :
من ودوربینو در اوردم تا از طبیعت وصحنھ ھای قشنگ عکس بگیرم در حینی
کھ ماشین در حال حرکتھ
نفس عمیقی کشیم ..چرا انقدر خارجیا خنگن …نیش خندی از فکرم زدم وگفتم :
نھ مثل این کھ متوجھ نشدی اقای میلیان چرا داشتین از من عکس میگرفتین ؟
چشماشو گر کرد وگفت :
من از شما عکسی نگرفتم ..اگھ بھ اون سمت بوده قاب دوربینم واسھ این بود
کھ طبیعت اون طرف زیبا تر بوده ..خودتون مشاھده کنید خانوم جوان

اگر نویسنده این رمان هستید و درخواست حذف این رمان را از سایت دارید،اینجا کلیک کنید
باکس دانلود
امتیاز 5.00 ( 7 رای )
اشتراک گذاری مطلب

راهنما

  • لطفا نظرات خود را در مورد مطالب ذکر کنید
  • برای تمامی نظرات پاسخ داده می شود
  • از گذاشتن متن و لینکهای تبلیغاتی خودداری کنید
  • سعی کنید نظرات با ارزشتون مرتبط با مطالب باشد


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای تک رمان محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب بدون اجازه سایت پیگرد قانونی دارد
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید