آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
خوش آمدید - امروز : جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
کانال تک رمان

کانال تک رمان

رفع مسئولیت : اگر نویسنده رمانی هستید که در سایت منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از بخش"تماس با ما" در ارتباط باشید.
خانه » blog » رﻣﺎن حوالی وحشت از ریحانه اسدی و ﻓﺎئضه طیبات

اطلاعیه سایت

بخـش رمـان های آنلایـن (بدون نیار به دانلود و پارت بندی شده بصورت کامل )
http://s8.picofile.com/file/8306503100/mo2.gif
رﻣﺎن حوالی وحشت از ریحانه اسدی و ﻓﺎئضه طیبات

رﻣﺎن حوالی وحشت از ریحانه اسدی و ﻓﺎئضه طیبات

اینو باید سردربیارم فعلا کھ اونقدر گرسنمھ کھ مغزم قدرت فکر کردن نداره
ھردوتا روی صندلی رستوران نشستیم کلا ۱۶ نفربودیم کھ بھ اردو اومده بودیم
رشتھ ی ما زیاد ازش استقبال نمیشد اما من عاشق باستان شناسی بودم ودوست
داشتم بھ تمام منطقھ ی ایران سفر کنم وکل اثارش رو بگردم این اردو باعث شد
کھ بھ ارزوم برسم چون مابیشتر قصدمون ھمین اثارباستانی ایران بود حتی
گاھی تصور اثارباستانی مصربھ مغزم خطور میکرد ودوست داشتم بھ مصربرم
واھرام مصررو بررسی کنم کلا این رشتھ طرفدار زیادی نداشت
در حالیکھ ما تعداد قابل توجھي فارغ التحصیل باستان شناسي بیکار داشتیم
بسیاري از آثار باستان شناسي کشور ما ھنوز شناسایي و ثبت نشده و حتي آثار
ثبت شده نیز، بخوبي حفظ و معرفي نمي شدند. با وجود اینکھ در کشور ما
زمینھ ھاي ملي رشتھ باستان شناسي وجود داشت و ما داراي فرھنگ و پیشینھ
بودیم و باید حداقل در منطقھ ي خاورمیانھ، باستان شناسي ما حرف اول را میزد
اما متاسفانھ در زمینھ مطالعات باستان شناسي بسیار ضعیف عمل مي کردیم
مقصدمون حالا بھ طرف جنگل ھای شمال بود وجوری کھ ما حرکت کرده بودیم
برای شب بھ تویسرکان میرفتیم تا ازاونجا کمی از طبیعتش استفاده کنیم وبھ

یک موردی کھ از نظر من مسخره می اامد بررسی کنیم اونم برسی جنگل پیچیده
اونجا از نظر دوران غار نشینی مردمان کھن .!شاید کمی عجیب بیاد ولی چشمم
اب نمیخوره از جنگل ھای ایران چیزی دربیاد ولی اگھ میتونستم بھ جنگل ھای
امازون سفر کنم میتونستم درباره دوران سرخپوست ھای اون زمان کھ تاریخی
چند سالھ داشتن وبا ورد امریکایی ھا بھ اونجا وازبین بردن تمام اون سرخ
پوست ھا تاریخ قدیمی وکھن رو ازبین برده بودن…خیلی درباره اون جنگل ھای
مرموز کنجکاو بودم مخصوصا کھ جدیدا مستندی مبنی بر این موضوع دیده
بودم
توھمین فکرا بودم کھ ایدا اشاره ای بھم کرد وگفت:
مھگل این اقای میلیان رو ببین خیلی زرنگھ
نگاھم کشیده شد سمت دوتا ازدخترای مغرور کلاس کھ این چندروزه حتی دست
بھ سیاه وسفید نمیزدن ازاونایی کھ نمیدونم برای چھ چی علاقمند بھ این رشتھ
شدن اونا حتی جرائت نداشتن دست بھ خرابھ ھا بزنند وبھ قول خودشون ازاین
استخوان ھا وحشت میکردن وجیغ میزدن تا کمی خاکی میشدن سریع مانتوھا
رو تعویض میکردن اما اینکھ ماکسیم کنار اونا داشت نھار میخورد باعث تعجب
بود توھمین وقت نگاه ماکسیم بھ نگاھم گره خورد اما من بااخم سریع نگاھم رو

دزدیدم ومشغول باقلا پلوی روبھ روم شدم. ایدا خندید وگفت:
این سماوسروین خیلی اونو تحویل میگیرن حق دارن کم کم وقت شوھر
کردنشونھ واقای میلیان ھم بھترین گزینھ براشون است
شانھ بالاانداختم وگفتم:
نھارتو بخور ایدا اینقدر تو کارمردم فضولی نکن
اونم مشغول خوردن شد ولب فرو بست
*****
ازخواب کھ بیدارشدم ھنوز ون درحال حرکت بود چشمانم رو مالیدم وبھ
ھمراھانم نگاھی انداختم ھمھ یا خواب بودن یا مشغول صحبت کردن کنجکاو
شدم ماکسیم رو دید بزنم اونو بایک عینک مشغول مطالعھ دیدم روبھ استاد
وگفتم:
استاد ماالان کجا ھستیم؟
تانیم ساعت دیگھ بھ یک ابادی میرسیم تا بچھ ھا نفسی بکشن وبعدش ھم
یکسره تا خود تویسرکان میریم
بھ پنجره ون چشم دوختم کاش زودترتوقف میکردن من نیاز شدید بھ دستشویی

داشتم ایدا کنارم خواب بود اھی کشیدم وتوھمین وقت ماکسیم رو بھ استاد کرد
وگفت:
استاد مایکسره درحال حرکتیم نمیشھ یک توقف بکنید شاید کسی کارواجبی
داشتھ باشھ
نگاھش کردم اون ازکجا فھمید؟! استاد ھم بھ راننده چیزی گفت وبعد ازچنددقیقھ
کنار قھوه خونھ ایی بالاخره دیده شد .نگھ داشتن وھمھ با سروصدا ازون پیاده
شدن منم کھ دیگھ طاقت نداشتم سریع خودمو بھ دستشویی رسوندم کارم کھ
تموم شد سروین طبق معمول تواینھ مشغول ارایش کامل صورتش بود منم دست
وصورتم روشستم وبیرون رفتم دلم تواین ھوای سردیک چا ی میخواست ایدا
رو دیدم کھ با دولیوان بھ طرفم میاد وگفت:
اینم برای دوست خودم
خنددم ودر حال کھ چایی رو میگرفتم گفتم :
ایدا جون الان داشتم بھ ھمین فکرمیکردم کھ چقدر خوب میشد چای میگرفتم
ومیخوردم ممنون

اگر نویسنده این رمان هستید و درخواست حذف این رمان را از سایت دارید،اینجا کلیک کنید
باکس دانلود
امتیاز 5.00 ( 7 رای )
اشتراک گذاری مطلب

راهنما

  • لطفا نظرات خود را در مورد مطالب ذکر کنید
  • برای تمامی نظرات پاسخ داده می شود
  • از گذاشتن متن و لینکهای تبلیغاتی خودداری کنید
  • سعی کنید نظرات با ارزشتون مرتبط با مطالب باشد


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای تک رمان محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب بدون اجازه سایت پیگرد قانونی دارد
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید