افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷
کانال تک رمان

کانال تک رمان

رفع مسئولیت : اگر نویسنده رمانی هستید که در سایت منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از بخش"تماس با ما" در ارتباط باشید.
خانه » دانلود رمان » دانلود رمان منه ممنوعه

اطلاعیه سایت

بخـش رمـان های آنلایـن (بدون نیار به دانلود و پارت بندی شده بصورت کامل )
http://s8.picofile.com/file/8306503100/mo2.gif
دانلود رمان منه ممنوعه

دانلود رمان منه ممنوعه

دانلود رمان منه ممنوعه

در این مطلب از سایت تک رمان ، رمان منه ممنوعه را برای دانلود آماده کردیم.برای دریافت این رمان زیبا به ادامه مطلب مراجعه کنید.

دانلود رمان منه ممنوعه

دانلود رمان منه ممنوعه

نویسنده : زهرا . ص

ﺑﺎﻧﺎﻣﻮﯾﺎدﮐﺴﯽکراﺑﻄﻪرواﻓﺮﯾﺪوﻣﻘﺪﺳﺶﮐﺮداﻣﺎﮐﺜﯿﻒﮐﺎرﯾﻪﺧﯿﻠﯿﺎﺑﺎﻋﺚﺷﺪازشﺑﺎﯾﻪﻟﮑﻪﯾﺎد ﺑﺶه
ﺧﻼﺻﻪرﻣﺎن( ( : : )
دﺧﺘﺮیﺑﻪﻧﺎمﻣﺮﺳﺪهﮐﻪ ۱ ر ۱ ﺳﺎﻟﺸﻪوﺑﺎﭘﺪرشزﻧﺪﮔﯽﻣﯿﮑﻨﻪوﺧﺎﻧﻮادهیﻣﺎدریایﻧﺪا ه
ﭼﻮن ، اﯾﻦدﺧﺘﺮﺑﻨﺎﺑﻪدﻻﯾﻠﯽﺑﺎﯾﺪﺑﺎﭘﺴﺮﻋﻤﻮشﺑﺎﺷﻪوﺧﻮدشدوسﻧﺪاره ﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪیﻧﮕﺎهﻫﺎیاونﭘﺴ � ﻣﺜﻠﻪﺗﻨﻔﺮ ، اﻣﺎﭼﻮنﺑﭽﻪسو ﭼﯿﺰیﻧﻤﯿﺪوﻧﻪﻓﻘﻂﯾﻪﺣﺲﺑﺪداره ، ﺑﻪﺧﻮدشﺷﺪه ❤
°
_#ﭘﺎرت ۱
داﺷﺘﻢ ﺗﻮآﯾﯿﻨﻪﺑﻪﺧﻮدمﻧﮕﺎهوﻣﯿﮑﺮدﻣﻮﻏﺼﻪیﻣﺪرﺳﻪﻧﺮﻓﺘﻨﻢ و
ﻣﯿﺨﻮردمﻣﻨﯽکﺑﺨﺎﻃﺮﺑﯽﭘﻮﻟﯽازﭘﺎرﺳﺎلدﯾﮓﻣﺪرﺳﻪﻧﺮﻓﺘﻢﺧﯿﻠﯽﺑﺮام ﮔﺮونﺗﻤﻮمﻣﯿﺸﻪ ﻣﮓ . . .ه ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻤﻪ؟ ﻫﻤﺶ ! ۱ ؟ ۱ ﺧﺪاﯾﺎﯾﮑﻢواﺳﻪﻋﺬابزودمﻧﯿﺴﺖ ، ﺳﺎلدارم !
ﻣﻨﯽکﺑﺨﺎﻃﺮاﯾﻨﻬﻤﻪﻋﺬابﻗﺪهﯾﻪﻧﻮﺟﻮون ۱ م ۵ ﺳﺎﻟﻪﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪمو درکﻣﯿﮑﺮد. . .
ﺑﺎﺻﺪایزﻧﮓﺣﯿﺎطازﺧﻮددرﮔﯿﺮیﻣﺰاﺣﻢدﺳﺖﺑﺮداﺷﺘﻢوﺷﺎﻟﻤﻮﺳﺮمﮐﺮدم ﺗﺎﺑﻪﺣﯿﺎطﺑﺮمدروﮐﻪﺑﺎز ﮐﺮدمﯾﻪﻧﻔﺮﺑﺎﮔﺎمﺑﻠﻨﺪاوﻣﺪﺗﻮ ﻢ ﺣﯿﺎطو ﻣﺤﮑﻢﺧﻮردم ﺗﻮ ﺷﮑ ش
آﯾﯽﺗﻮدﯾﮓازﮐﺠﺎﭘﯿﺪاااتش _ د
آرﻣﯿﻦ ﻣﻨﻢ :
وﺑﻌﺪﺑﺎﯾﻪﻧﮕﺎهﺑﯽﺣﺲﮐﻠﻪﺻﻮرﺗﻤﻮازﻧﻈﺮﮔﺬروﻧﺪ
ﻣﻨﻢﻫﻤﻮﻧﻄﻮرﮐﻪﺳﺮﻣﻮداﺷﺘﻢ ﻣﯿﻨﺪاﺧﺘﻢﭘﺎﯾﯿﻦزﯾﺮﻟﺐ ﺑﺎﺧﺠﺎﻟﺖﮔﻔﺘﻢ :
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪﺣﺮﻓﻢﺑﺪﺑﻮ ، ﺳﻼم د
داﺷﺖ ﻫﯿﮑﻠﻢ ، اوﻧﻢﮐﻪﯾﻪاﺧﻢﺑﺰرگروﺻﻮرﺗﺶﺑﻮد ﺖ وازﻧﻈﺮﻣﯿﮕﺬروﻧﺪﮔﻔ :
ﺑﻌﺪﺑﺎدﺳﺘﺶﻟﭙﻤﻮﮐﺸﯿﺪودراداﻣﻪیﺣﺮﻓﺶﮔﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪﺑﺮف ، اﺷﮑﺎﻟﯽﻧﺪاره : ی
ﺑﻌﺪﻟﺒﺸﻮﮐﺞﮐﺮدورف : \
ﻣﺮدمدﯾﻮوﻧﻪانﺑﺎب ا
داﺷﺖورادﺧﻮﻧﻪﻣﯿﺸﺪﮐﻪﮔﻔﺖﺑﺎﺑﺎتﺧﻮﻧﻪﻧﯿﺲ؟ ، ﻣﻨﻢﻣﺜﻪاردکراهاﻓﺘﺎدم ﭘﺸﺘﺶ : !
ﻣﻨﻢﺑﺎﺻﺪایاروﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :
ﻧﺨﯿﺮرﻓﺘﻪﺳﺮهﮐﺎرﺗﺎا ﺎ ﺧﺮﺷﺒﻢﻧﻤﯿ د
ﯾﻪاﺧﻢﮐﻮﭼﯿﮏﮐﺮدوﮔﻔﺖ ﭘﺲاﻣﺸﺐﺑﺎﻣﻦﺑﯿﺎﺧﻮﻧﻢﺗﺎﺑﺎﺑﺎتﺑﯿﺎددﻧﺒﺎل :ت
اﻣﺎﺑﺎاﯾﻨﮑﻪﺗﻨﻬﺎﺑﻮدﺧﯿﻠﯽﭘﻮﻟﺪارﺑﻮدوﭘﻮﻟﺶازﭘﺎرو ﺑﺎﻻ ، آرﻣﺎنﺗﻨﻬﺎزﻧﺪﮔﯽﻣﯿﮑﺮدوﺧﺎﻧﻮادهایﻧﺪاﺷﺖ * درﺿﻤﻦاﺿﺎﻓﻪﮐﻨﻢﮐﻪﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﻪاﺧﻤﻮﯾﻪﺧﻮدﻣﻪ ، ﻣﯿﺮﻓﺖ *
ﻣﻨﻢازﺧﺪاﺧﻮاااﺳﺘﻪﺳﺮﯾﻊ د ﻗﺒﻮلﮐﺮ م
اوﻧﻢﺑﺎاﺧﻢﻣﺰﺧﺮﻓﺶکﺧﯿﻠﯿﻢﺑﻬﺶﻣﯿﻮﻣﺪﮔﻔﺖ ﭘﺲﺣﺎﺿﺮش :و
ﻣﻨﻢﺳﺮرﯾﻊوارداﺗﺎﻗﻢﺷﺪﻣﻮﻣﺸﻐﻮلبﺣﺎﺿﺮﺷﺪ ن
ﭼﯿﺰیﻧﺪاﺷﺘﻢﻫﻤﻮنﯾﻪﻣﺎﻧﺘﻮﯾﻪﻣﺸﮑﯽروﭘﻮﺷﯿﺪﻣﻮﺷﺎلﻣﺸﮑﯽﻫﻢﺳﺮمﮐﺮدم و ﺑﺮوکرﻓﺘﯿﻤﻢ ِ اوﻧﻢﭘﺎم ﮐﺮدﻣﻮد ، رﻓﺘﻢﺳﺮاغﺟﻮرابﺷﻠﻮارﯾﻪﮐﻠﻔﺘﻢ م

لینک دانلود به درخواست نویسنده پاک شد

اگر نویسنده این رمان هستید و درخواست حذف این رمان را از سایت دارید،اینجا کلیک کنید
باکس دانلود
 • رمـــــــز فایـــل : www.takroman.ir
 • منبع رمـــــان : تـــــــــــــــــــک رمــــان
امتیاز 3.67 ( 51 رای )
اشتراک گذاری مطلب

راهنما

 • لطفا نظرات خود را در مورد مطالب ذکر کنید
 • برای تمامی نظرات پاسخ داده می شود
 • از گذاشتن متن و لینکهای تبلیغاتی خودداری کنید
 • سعی کنید نظرات با ارزشتون مرتبط با مطالب باشد

تاکنون 30 نظر ثبت شده است.

 1. نه لطفا بزارید تو اینترنت تو تلگرام بده

 2. لطفا ادامه رمان منه ممنوعه رو بزارید

 3. شما ایدی کانال رمان تاوان سکوت رو ندارید؟؟؟؟؟؟

 4. سلام خوبین؟ زهرا خانوم خواهشاااا ادامشووو بذاریدددد من خیلی درگیرم 😭😭😭😭من میخوام ادامشو

 5. سلام. من انلاین این رمان رو خوندم تموم شد. رمانشم خیلی قشنگ بود

 6. مدير اين سايت و اين انجمن سريع بياد پيوي من، وگرنه قانوناً اقدام ميكنم. چون من راضي به اينكه پي دي اف رمانم رو بزاريد نيستم!!! @zhrasfv نويسنده رمان هستم و اينم اي ديم!!!!!

 7. سلام و خسته نباشید من با نظر دوستان موافقم چرا اگه متن کامل منه ممنوعه رو ندارید ناقص گذاشتید اگه دارید متن کاملشو بزارید یا اینکه خلاصه تا اخرشو خودتون بزارید

 8. باسلام
  با تشکر از سایت بسیار خوبتان، مد ت ها بود که دنبال pdf رمان منه ممنوعه به قلم خانم زهرا . ص بودم که خوشبختانه در این سایت پیدا کردم ولی متاسفانه رمان کامل نیست لطفا pdfکامل آن را برای کاربران بگذارید و یا سایتی که این رمان را کامل ارائه داده را معرفی نمایید.

  با تشکر

 9. اگه کامل نی چرا میذارید ؟!؟!؟!

 10. چرا منه ممنوعه کامل نیست؟

 11. این رمان جلد دوم داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 12. چرا کامل نیست

 13. چراکامل نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای تک رمان محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب بدون اجازه سایت پیگرد قانونی دارد
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید