تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
کانال تک رمان

کانال تک رمان

خانه » رمان صحنه دار » دانلود رمان منه ممنوعه
http://s8.picofile.com/file/8306503100/mo2.gif
دانلود رمان منه ممنوعه

دانلود رمان منه ممنوعه

دانلود رمان منه ممنوعه

در این مطلب از سایت تک رمان ، رمان منه ممنوعه را برای دانلود آماده کردیم.برای دریافت این رمان زیبا به ادامه مطلب مراجعه کنید.

دانلود رمان منه ممنوعه

دانلود رمان منه ممنوعه

نویسنده : زهرا . ص

ﺑﺎﻧﺎﻣﻮﯾﺎدﮐﺴﯽکراﺑﻄﻪرواﻓﺮﯾﺪوﻣﻘﺪﺳﺶﮐﺮداﻣﺎﮐﺜﯿﻒﮐﺎرﯾﻪﺧﯿﻠﯿﺎﺑﺎﻋﺚﺷﺪازشﺑﺎﯾﻪﻟﮑﻪﯾﺎد ﺑﺶه
ﺧﻼﺻﻪرﻣﺎن( ( : : )
دﺧﺘﺮیﺑﻪﻧﺎمﻣﺮﺳﺪهﮐﻪ ۱ ر ۱ ﺳﺎﻟﺸﻪوﺑﺎﭘﺪرشزﻧﺪﮔﯽﻣﯿﮑﻨﻪوﺧﺎﻧﻮادهیﻣﺎدریایﻧﺪا ه
ﭼﻮن ، اﯾﻦدﺧﺘﺮﺑﻨﺎﺑﻪدﻻﯾﻠﯽﺑﺎﯾﺪﺑﺎﭘﺴﺮﻋﻤﻮشﺑﺎﺷﻪوﺧﻮدشدوسﻧﺪاره ﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪیﻧﮕﺎهﻫﺎیاونﭘﺴ � ﻣﺜﻠﻪﺗﻨﻔﺮ ، اﻣﺎﭼﻮنﺑﭽﻪسو ﭼﯿﺰیﻧﻤﯿﺪوﻧﻪﻓﻘﻂﯾﻪﺣﺲﺑﺪداره ، ﺑﻪﺧﻮدشﺷﺪه ❤
°
_#ﭘﺎرت ۱
داﺷﺘﻢ ﺗﻮآﯾﯿﻨﻪﺑﻪﺧﻮدمﻧﮕﺎهوﻣﯿﮑﺮدﻣﻮﻏﺼﻪیﻣﺪرﺳﻪﻧﺮﻓﺘﻨﻢ و
ﻣﯿﺨﻮردمﻣﻨﯽکﺑﺨﺎﻃﺮﺑﯽﭘﻮﻟﯽازﭘﺎرﺳﺎلدﯾﮓﻣﺪرﺳﻪﻧﺮﻓﺘﻢﺧﯿﻠﯽﺑﺮام ﮔﺮونﺗﻤﻮمﻣﯿﺸﻪ ﻣﮓ . . .ه ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻤﻪ؟ ﻫﻤﺶ ! ۱ ؟ ۱ ﺧﺪاﯾﺎﯾﮑﻢواﺳﻪﻋﺬابزودمﻧﯿﺴﺖ ، ﺳﺎلدارم !
ﻣﻨﯽکﺑﺨﺎﻃﺮاﯾﻨﻬﻤﻪﻋﺬابﻗﺪهﯾﻪﻧﻮﺟﻮون ۱ م ۵ ﺳﺎﻟﻪﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪمو درکﻣﯿﮑﺮد. . .
ﺑﺎﺻﺪایزﻧﮓﺣﯿﺎطازﺧﻮددرﮔﯿﺮیﻣﺰاﺣﻢدﺳﺖﺑﺮداﺷﺘﻢوﺷﺎﻟﻤﻮﺳﺮمﮐﺮدم ﺗﺎﺑﻪﺣﯿﺎطﺑﺮمدروﮐﻪﺑﺎز ﮐﺮدمﯾﻪﻧﻔﺮﺑﺎﮔﺎمﺑﻠﻨﺪاوﻣﺪﺗﻮ ﻢ ﺣﯿﺎطو ﻣﺤﮑﻢﺧﻮردم ﺗﻮ ﺷﮑ ش
آﯾﯽﺗﻮدﯾﮓازﮐﺠﺎﭘﯿﺪاااتش _ د
آرﻣﯿﻦ ﻣﻨﻢ :
وﺑﻌﺪﺑﺎﯾﻪﻧﮕﺎهﺑﯽﺣﺲﮐﻠﻪﺻﻮرﺗﻤﻮازﻧﻈﺮﮔﺬروﻧﺪ
ﻣﻨﻢﻫﻤﻮﻧﻄﻮرﮐﻪﺳﺮﻣﻮداﺷﺘﻢ ﻣﯿﻨﺪاﺧﺘﻢﭘﺎﯾﯿﻦزﯾﺮﻟﺐ ﺑﺎﺧﺠﺎﻟﺖﮔﻔﺘﻢ :
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪﺣﺮﻓﻢﺑﺪﺑﻮ ، ﺳﻼم د
داﺷﺖ ﻫﯿﮑﻠﻢ ، اوﻧﻢﮐﻪﯾﻪاﺧﻢﺑﺰرگروﺻﻮرﺗﺶﺑﻮد ﺖ وازﻧﻈﺮﻣﯿﮕﺬروﻧﺪﮔﻔ :
ﺑﻌﺪﺑﺎدﺳﺘﺶﻟﭙﻤﻮﮐﺸﯿﺪودراداﻣﻪیﺣﺮﻓﺶﮔﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪﺑﺮف ، اﺷﮑﺎﻟﯽﻧﺪاره : ی
ﺑﻌﺪﻟﺒﺸﻮﮐﺞﮐﺮدورف : \
ﻣﺮدمدﯾﻮوﻧﻪانﺑﺎب ا
داﺷﺖورادﺧﻮﻧﻪﻣﯿﺸﺪﮐﻪﮔﻔﺖﺑﺎﺑﺎتﺧﻮﻧﻪﻧﯿﺲ؟ ، ﻣﻨﻢﻣﺜﻪاردکراهاﻓﺘﺎدم ﭘﺸﺘﺶ : !
ﻣﻨﻢﺑﺎﺻﺪایاروﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :
ﻧﺨﯿﺮرﻓﺘﻪﺳﺮهﮐﺎرﺗﺎا ﺎ ﺧﺮﺷﺒﻢﻧﻤﯿ د
ﯾﻪاﺧﻢﮐﻮﭼﯿﮏﮐﺮدوﮔﻔﺖ ﭘﺲاﻣﺸﺐﺑﺎﻣﻦﺑﯿﺎﺧﻮﻧﻢﺗﺎﺑﺎﺑﺎتﺑﯿﺎددﻧﺒﺎل :ت
اﻣﺎﺑﺎاﯾﻨﮑﻪﺗﻨﻬﺎﺑﻮدﺧﯿﻠﯽﭘﻮﻟﺪارﺑﻮدوﭘﻮﻟﺶازﭘﺎرو ﺑﺎﻻ ، آرﻣﺎنﺗﻨﻬﺎزﻧﺪﮔﯽﻣﯿﮑﺮدوﺧﺎﻧﻮادهایﻧﺪاﺷﺖ * درﺿﻤﻦاﺿﺎﻓﻪﮐﻨﻢﮐﻪﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﻪاﺧﻤﻮﯾﻪﺧﻮدﻣﻪ ، ﻣﯿﺮﻓﺖ *
ﻣﻨﻢازﺧﺪاﺧﻮاااﺳﺘﻪﺳﺮﯾﻊ د ﻗﺒﻮلﮐﺮ م
اوﻧﻢﺑﺎاﺧﻢﻣﺰﺧﺮﻓﺶکﺧﯿﻠﯿﻢﺑﻬﺶﻣﯿﻮﻣﺪﮔﻔﺖ ﭘﺲﺣﺎﺿﺮش :و
ﻣﻨﻢﺳﺮرﯾﻊوارداﺗﺎﻗﻢﺷﺪﻣﻮﻣﺸﻐﻮلبﺣﺎﺿﺮﺷﺪ ن
ﭼﯿﺰیﻧﺪاﺷﺘﻢﻫﻤﻮنﯾﻪﻣﺎﻧﺘﻮﯾﻪﻣﺸﮑﯽروﭘﻮﺷﯿﺪﻣﻮﺷﺎلﻣﺸﮑﯽﻫﻢﺳﺮمﮐﺮدم و ﺑﺮوکرﻓﺘﯿﻤﻢ ِ اوﻧﻢﭘﺎم ﮐﺮدﻣﻮد ، رﻓﺘﻢﺳﺮاغﺟﻮرابﺷﻠﻮارﯾﻪﮐﻠﻔﺘﻢ م

باکس دانلود
امتیاز 3.45 ( 11 رای )
اشتراک گذاری مطلب

راهنما

 • لطفا نظرات خود را در مورد مطالب ذکر کنید
 • برای تمامی نظرات پاسخ داده می شود
 • از گذاشتن متن و لینکهای تبلیغاتی خودداری کنید
 • سعی کنید نظرات با ارزشتون مرتبط با مطالب باشد

تاکنون 16 نظر ثبت شده است.

 1. سلام و خسته نباشید من با نظر دوستان موافقم چرا اگه متن کامل منه ممنوعه رو ندارید ناقص گذاشتید اگه دارید متن کاملشو بزارید یا اینکه خلاصه تا اخرشو خودتون بزارید

 2. باسلام
  با تشکر از سایت بسیار خوبتان، مد ت ها بود که دنبال pdf رمان منه ممنوعه به قلم خانم زهرا . ص بودم که خوشبختانه در این سایت پیدا کردم ولی متاسفانه رمان کامل نیست لطفا pdfکامل آن را برای کاربران بگذارید و یا سایتی که این رمان را کامل ارائه داده را معرفی نمایید.

  با تشکر

 3. اگه کامل نی چرا میذارید ؟!؟!؟!

 4. چرا منه ممنوعه کامل نیست؟

 5. این رمان جلد دوم داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 6. چرا کامل نیست

 7. چراکامل نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • محرم 96 محرم 96http://jadidha96.ir/tag/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-96/

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای تک رمان محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب بدون اجازه سایت پیگرد قانونی دارد
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید